หน้าหลัก | ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | แผนที่ตั้งโรงเรียน | ทำเนียบบุคลากร  
คณะผู้บริหารโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
นาง กรองแก้ว พูลเพิ่มพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายจรินทร์ ฤทธิเดช
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
         
         
นางทัศนีย์ แตงไทย นายฐากร ธาดาเลิศภัทร นางสาววิชชุนี อุตรชน นางสาวนันทภัค โคตรประทุม นางสาวนันท์นภัส พรหมทรัพย์

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคลและ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
         
โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
58 หมู่ 3 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร