หน้าหลัก | ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | แผนที่ตั้งโรงเรียน | ทำเนียบบุคลากร  
คณะผู้บริหารโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
นาง กรองแก้ว พูลเพิ่มพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
         
         
นายจรินทร์ ฤทธิเดช นางทัศนีย์ แตงไทย นายฐากร ธาดาเลิศภัทร นายเจษฎา รัตนบรรเทิง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคลและหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
         
โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
58 หมู่ 3 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร