หน้าหลัก | ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | แผนที่ตั้งโรงเรียน | ทำเนียบบุคลากร  

ทำเนียบผู้บริหาร


นายถวัลย์ สุนทรวิทย์
20-05-2523 ถึง 29-09-2529

นายพนัส พัฒนรัฐ
29-09-2529 ถึง 07-10-2535

นายปลิว เนตรแก้ว
07-10-2535 ถึง 04-11-2536

นายสุภัทร หงสพันธ์
11-11-2536 ถึง 24-11-2540

นางสาวเสาวพันธ์ สุทธิบูลย์
12-12-2540 ถึง 02-11-2541

นายซันฟา ธโนปจัย
07-01-2542 ถึง 20-12-2542

นางสาวมณฑา โสมพงศ์
20-01-2543 ถึง 19-12-2545

นางณรงค์ คงกิจ
17-01-2546 ถึง 14-11-2550

ดร.ฉัฐชุลี เรืองศิริ
15-02-2551 ถึง 12-12-2551

นายศักดิ์ดา โกมลวานิช
10-02-2552 ถึง 10-12-2554

นายไกรรัฐ สว่างเดือน
20-12-2554 ถึง 17-12-2558

นายอุดม สมพร้อม
25-01-2559 ถึง 05-02-2563

นางกรองแก้ว พูลเพิ่มพันธ์
11-02-2563 ถึง 10-02-2565

นายวชิระ อาจเอื้อม
11-02-2565 ถึง ปัจจุบัน
 
โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
58 หมู่ 3 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร