หน้าหลัก | ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | แผนที่ตั้งโรงเรียน | ทำเนียบบุคลากร  
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 
 
  นางสาวพีรนุช  ชาวนา
  ครู ค.ศ. 1
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 
 
  นางสาวชนิกานต์  พิมูลชาติ
  ครู ค.ศ. 1
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
 
 
  นายอัครชัย  ทรงจำรัส
  ครูผู้ช่วย
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 
 
  นางสาววิชชุนี  อุตรชน
  ครู ค.ศ. 1
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 
 
  นางสาวธนพร  เล็กมณี
  ครูผู้ช่วย
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
 
 
  นางสาวบุณฑริก   พลทะอินทร์
  ครูอัตราจ้าง
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 
  นางเจนจิรา  บุญสอน
  ครู ค.ศ. 1
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 
 
  นางกรรณิกา  ดาวดวงน้อย
  ครู ค.ศ. 1
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
 
 
  นางสาวกนกพร  แก่นแก้ว
  ครูผู้ช่วย
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
 
 
  นางสาวนวลใย  ภูคงคา
  ครูผู้ช่วย
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
 
 
  นายนวสิน  บุบผาชาติ
  ครูผู้ช่วย
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
 
 
  นางสาวสุภาพร  หน่อทองหลาง
  ครูผู้ช่วย
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
 
  นางสาวนันท์นภัส  พรหมทรัพย์
  ครู ค.ศ. 1
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 
 
  นางณัฐฏ์ณิชชา  พูลสวัสดิ์
  ครูผู้ช่วย
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
 
 
  นายเฉลิมชนม์  เฉียบแหลม
  ครูผู้ช่วย
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
 
 
  นายสิระ  นันทวงษ์
  ครูอัตราจ้าง
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 
 
  นางสาวอริสรา  จันทรมงคลชัย
  ครู ค.ศ. 1
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 
 
  นายทัชพงษ์  พันธุ์สังข์
  ครู ค.ศ. 1
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
 
 
  นางสาวนิศามน  อินทรจ้อย
  ครู ค.ศ. 1
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
 
 
  นางสาวมณฑน์ทิตา  ฆ้องชมภู
  ครูผู้ช่วย
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
 
 
  นางสาววิไลวรรณ  เทพสวัสดิ์
  ครูอัตราจ้าง
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 
 
  นายทวีชัย  เพ็ชรจิตร์
  ครู ค.ศ. 1
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 
 
  นางทัศนีย์  แตงไทย
  ครู ค.ศ. 3
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
 
 
  นางสาวศิริลักษณ์  บุศย์รัศมี
  ครู ค.ศ. 1
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 
 
  นางสาวนันทภัค  โคตรประทุม
  ครู ค.ศ. 1
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 
 
  นางสาวนุสบา  เตชะวัฒนารุ่งเรือง
  ครู ค.ศ. 1
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
  
 
 
  นายฐากร  ธาดาเลิศภัทร
  ครู ค.ศ. 2
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
 
 
  นางสาวปัทมาวรรณ  วอทอง
  ครูอัตราจ้าง
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
  แนะแนว
 
  อื่นๆ
 
 
  นายสมจิตร์  หอมฟุ้ง
  ลูกจ้างประจำ
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
 
 
  นายฐิติศักดิ์  เพ็ชรเทียม
  เจ้าหน้าที่ธุรการ
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
58 หมู่ 3 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร