หน้าหลัก | ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | แผนที่ตั้งโรงเรียน | ทำเนียบบุคลากร  
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 
 
  นางสาวพีรนุช  ชาวนา
  ครู ค.ศ. 2
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 
 
  นางสาวพิมพ์ดาลิน  แก้วเกลื่อน
  ครู ค.ศ. 1
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
 
 
  นายอัครชัย  ทรงจำรัส
  ครู ค.ศ. 1
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
 
 
  นายศุภวิชญ์   เพชรเย็น
  ครูผู้ช่วย
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 
 
  นางสาวธนพร  เล็กมณี
  ครู ค.ศ. 1
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
 
 
  นางสาวธัญญลักษณ์   สังข์ด้วง
  ครูผู้ช่วย
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
 
 
  นางสาวศุภลักษณ์   วิชัยโน
  ครูผู้ช่วย
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 
  นางสาวสุภาพร  หน่อทองหลาง
  ครู ค.ศ. 1
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
 
 
  นางสาวฉัตรทิมา   ป้านจันทร์
  ครูผู้ช่วย
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
 
 
  นางสาวพิชญา  แสงเดือน
  ครูผู้ช่วย
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
 
 
  นางสาวสุทัสสา  ภูมิชัยสุวรรณ์
  ครูผู้ช่วย
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
 
 
  นางสาวเวียงพิงค์  พรหมดา
  ครูผู้ช่วย
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
 
 
  นายภานุพงษ์  ศรีเพชร
  ครูอัตราจ้าง
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
 
  นางสาวนันท์นภัส  พรหมทรัพย์
  ครู ค.ศ. 1
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 
 
  นางสาวณัฐชนก   อินทาโย
  ครูผู้ช่วย
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
 
 
  นายตันติกร   ยอดสีเขียว
  ครูผู้ช่วย
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 
 
  นางสาวมณฑน์ทิตา  ฆ้องชมภู
  ครู ค.ศ. 1
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
 
 
  นางสาวฐานนันท์   แจ๋วเจริญวัฒนา
  ครูผู้ช่วย
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
 
 
  นางสาวภณพัสสรณ์  พิภพศิริรัตน์
  ครูผู้ช่วย
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
 
 
  นางสาววราภรณ์  ประทุมเมศร์
  ครูผู้ช่วย
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
 
 
  นางสาวกรรณิการ์  ดำรงกิจกุลชัย
  ครูอัตราจ้าง
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 
 
  นางสาววริศรา  โสภณสิริ
  ครูผู้ช่วย
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
 
 
  นายศุภกร  กรคณฑี
  ครูผู้ช่วย
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
 
 
  นางสาวสิริลักษณ์  วระชีวะ
  ครูผู้ช่วย
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 
 
  นางสาวนันทภัค  โคตรประทุม
  ครู ค.ศ. 1
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 
 
  นายฐากร  ธาดาเลิศภัทร
  ครู ค.ศ. 2
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
 
 
  นางสาวสุวภัทร  นาเมืองรักษ์
  ครูอัตราจ้าง
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
 
 
  นายณรงค์ศักดิ์  จงมีสุข
  ครูผู้ช่วย
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
 
 
  นางสาวธันย์ชนก   แสงทองดี
  ครูผู้ช่วย
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
 
 
  นางสาวรัชนีย์  ดุพงษ์
  ครูผู้ช่วย
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
  แนะแนว
 
 
  นางสาวกัญญ์วรา   ผิวนวล
  ครูผู้ช่วย
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
  อื่นๆ
 
 
  นายสมจิตร์  หอมฟุ้ง
  ลูกจ้างประจำ
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
 
 
  นายฐิติศักดิ์  เพ็ชรเทียม
  เจ้าหน้าที่ธุรการ
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
58 หมู่ 3 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร