หน้าหลัก | ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | แผนที่ตั้งโรงเรียน | ทำเนียบบุคลากร  

   ประวัติความเป็นมา

          ปีพุทธศักราช ๒๕๒๒ กรมสามัญศึกษาได้มีนโยบายให้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดสมุทรสาครเพิ่มขึ้นอีก ๑ โรง หม่อมหลวงชินชัย กำภู ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครในขณะนั้นได้ร่วมกับคณะกรรมการวางแผนระยะยาวของจังหวัด หัวหน้าสหกรณ์นิคมโคกขาม พร้อมทั้งประชาชนได้ร่วมกันพิจารณาและเห็นว่าที่ดิน หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เป็นสถานที่เหมาะสมที่จะจัดตั้งโรงเรียน ซึ่งสถานที่ดังกล่าวมีจำนวน ๔๐ ไร่ และอยู่ในความดูแลของสหกรณ์โคกขาม กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้พิจารณาแล้วว่าจะเกิดประโยชน์ต่อชุมชน ในด้านการจัดการศึกษา จึงได้มอบที่ดินให้กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งโรงเรียนขึ้นเมื่อ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๓ โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่พันท้ายนรสิงห์วีระบุรุษของชาติไทย ผู้ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต รักษาระเบียบวินัยยิ่งชีวิต และได้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ โดยระยะแรกยังไม่มีอาคารเรียน จึงได้อาศัยเรียนที่โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษา กรมสามัญศึกษา โดยมีนายถวัลย์ สุนทรวิทย์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก และมีข้าราชการครู ได้รับการบรรจุมาปฏิบัติหน้าที่ จำนวน ๔ คน   และต่อมาเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๖  ได้ย้ายสถานที่เรียนจากโรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ มาเรียนในสถานที่เรียนปัจจุบัน ซึ่งเปิดทำการสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
58 หมู่ 3 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร