Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าหลัก | ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | แผนที่ตั้งโรงเรียน | ทำเนียบบุคลากร  

   วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์  Vision

         ภายในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ครูเป็นมืออาชีพ นักเรียนมีความเป็นเลิศตามศักยภาพในสังคมอุดมปัญญา มีความภาคภูมิใจในสถาบัน เป็นโรงเรียนในฝันของชุมชน 

พันธกิจ  Mission

1. จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6
2. ใช้กระบวนการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
3. มุ่งพัฒนาครู สู่มืออาชีพ
4. จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามศักยภาพ
5. จัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกให้เอื้อต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้
6. มีความรักและผูกพันในองค์กร
7. จัดโรงเรียนให้เป็นศูนย์กลางเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชน
 
กลยุทธ์
1. ขับเคลื่อนการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
2. พัฒนาคุณภาพครูให้เป็นครูมืออาชีพ 
3. เพิ่มประสิทธิภาพให้นักเรียนมีความเป็นเลิศตามศักยภาพ 
4. พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นสังคมอุดมปัญญา 
5. สร้างความภาคภูมิใจในสถาบัน 
6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
 
ค่านิยม (PHANTHAI VALUE)
Professional   ทำงานอย่างเต็มศักยภาพและเป็นมืออาชีพ 
Honesty           ซื่อสัตย์ 
Attitude             มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและสถานศึกษา 
Network            มีเครือข่ายกับชุมชนที่เข้มแข็ง 
Tradition           รักษาประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม 
Harmony          สามัคคี 
Achievement   ทำงานมุ่งผลสำเร็จ 
Innovation       ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการศึกษา

ปรัชญาของโรงเรียน              

       สร้างปัญญา  พัฒนาจิตใจ

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา Uniqueness

       การอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลน

อัตลักษณ์ของผู้เรียน Identity

       ลูกพ่อพันท้ายนรสิงห์เป็นผู้มีความซื่อสัตย์

 

โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
58 หมู่ 3 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร