หน้าหลัก | ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | แผนที่ตั้งโรงเรียน | ทำเนียบบุคลากร  

   วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์

"ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม รอบรู้เทคโนโลยี ครูเป็นมืออาชีพ

มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ชุมชนมีส่วนร่วม

มีวิถีชีวิตตามหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง"

พันธกิจ

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและทันสมัย

2. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม และรอบรู้เทคโนโลยี

3. พัฒนาให้ครูเป็นครูมืออาชีพ

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

5. สนับสนุนการมีส่วนร่วมระหว่าง โรงเรียนและชุมชน

6. ส่งเสริมวิถีชีวิตตามหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์

1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมผู้เรียนตามศักยภาพ สอดคล้องกับทักษะในตวรรษที่ 21

2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. ผู้เรียนมีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ มีค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ บนพื้นฐานหลักปรัญชาเศรฐกิจพอเพียง

4. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่มีปรสิทธิภาพและใช้เทคโนโลยี

5. โรงเรียนมีเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง

6. ครูมีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและสร้างสื่อนวัตกรรมที่ทันสมัย

7. ครูปฏิบัติตนอยู่บนพื้นฐานของวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

1. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

2. การพัฒนาครูสู่ความเป็นมืออาชีพ

3. การขับเคลื่อนการบริหารจัดการ

4. การสร้างเครื่อข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน

 
ค่านิยม (PHANTHAI VALUE)
Professional       ทำงานอย่างเต็มศักยภาพและเป็นมืออาชีพ 
Honesty               ซื่อสัตย์ 
Attitude            มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและสถานศึกษา 
Network            มีเครือข่ายกับชุมชนที่เข้มแข็ง 
Tradition           รักษาประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม 
Harmony            สามัคคี 
Achievement      ทำงานมุ่งผลสำเร็จ 
Innovation         ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการศึกษา

ปรัชญาของโรงเรียน              

       สร้างปัญญา  พัฒนาจิตใจ

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา Uniqueness

       การอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลน

อัตลักษณ์ของผู้เรียน Identity

       ลูกพ่อพันท้ายนรสิงห์เป็นผู้มีความซื่อสัตย์

 

โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
58 หมู่ 3 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร