หน้าหลัก | ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | แผนที่ตั้งโรงเรียน | ทำเนียบบุคลากร  

   เอกสารดาวน์โหลด

Test Blue Print O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2562

Test Blue Print O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2562

» พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
» พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
» พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
» หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
» ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
» ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
» ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
» ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา ฯ
» ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
» ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
» ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
» ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

เอกสารการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สพม.

ระเบียบวัดผล 2551 ปรับปรุง 2557

แนวทางการจัดทำ SAR

แบบบันทึกกิจกรรมชุมนุม แนะแนว ลูกเสือ

ถอดบทเรียนเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
58 หมู่ 3 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร