หน้าหลัก | ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | แผนที่ตั้งโรงเรียน | ทำเนียบบุคลากร  

   ข้อมูลสารสนเทศ

ข้อมูลโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา

- จำนวนครูและนักเรียนประจำปีการศึกษา 2557

- จำนวนครูและนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558

- จำนวนนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559

- รายงานประจำปีของสถานศึกษา SAR ประจำปีการศึกษา 2557

- รายงานข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2558-2561

- จำนวนนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา

-รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1  -:  ภาคเรียนที่ 2 

-: รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1  -:  ภาคเรียนที่ 2

-: รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1  -:  ภาคเรียนที่ 2

-: รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1  -:  ภาคเรียนที่ 2

-: รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1  -:  ภาคเรียนที่ 2

 

 

-
โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
58 หมู่ 3 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร