หน้าหลัก | ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | แผนที่ตั้งโรงเรียน | ทำเนียบบุคลากร  

   ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา

1.การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล(เยี่ยมบ้าน)

2.การคัดกรอง

3.การส่งเสริมพัฒนานักเรียน

4.การป้องกันและแก้ไข

5.การส่งต่อ

หน้าปก

บันทึกข้อความ

SDQ โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา

คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
58 หมู่ 3 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร