หน้าหลัก | ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | แผนที่ตั้งโรงเรียน | ทำเนียบบุคลากร  

   รายงานการสอนออนไลน์

รายงานการสอนออนไลน์ของครู  โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ชื่อ-นามสกุล

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                     

1. นางสาวพีรนุช     ชาวนา

2. นางสาวชนิกานต์ พิมูลชาติ

3. นายอัครชัย  ทรงจำรัส

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

1. นางสาววิชชุนี  อุตรชน

2. นางสาวธนพร  เล็กมณี

3. นางสาวบุณฑริก  พลทะอินทร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

1. นางเจนจิรา   บุญสอน

2. นางสาวนวลใย  ภูคงคา

3. นางสาวสุภาพร  หน่อทองหลาง

4. นางสาวกนกพร  แก่นแก้ว

5. นายนวสิน  บุบผาชาติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

1. นางสาวนันท์นภัส  พรหมทรัพย์

2. นางณัฐฎ์ณิชชา พูลสวัสดิ์

3. นายเฉลิมชนม์  เฉียบแหลม

4. นายสิระ  นันทวงศ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

1. นายทวีชัย     เพ็ชรจิตร์               

2. นางสาวศิริลักษณ์  บุศย์รัศมี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

1. นายฐากร  ธาดาเลิศภัทร                           

2. นางสาวนันทภัค  โคตรประทุม

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

1.นางสาวปัทมาวรรณ  วอทอง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

1. นายทัชพงษ์     พันธุ์สังข์

2. นางสาวนิศามน  อินทรจ้อย

3. นางสาวอริสรา   จันทรมงคลชัย

4. นางสาวมณฑน์ทิตา  ฆ้องชมภูโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
58 หมู่ 3 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร