หน้าหลัก | ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | แผนที่ตั้งโรงเรียน | ทำเนียบบุคลากร  

   มุมอาเซียน

-: คู่มือหลักสูตรอาเซียน (ASEAN Curriculum Sourcebook)  (ฉบับภาษาไทย)

-: คู่มือหลักสูตรอาเซียน (ASEAN Curriculum Sourcebook) (ฉบับภาษาอังกฤษ)

 

-: กฎบัตรอาเชียน
-: AEC Fact Book (ยุทธศาสตร์ AEC)
-: ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ฉบับเกษตรกร)
-: ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ฉบับประชาชน)
-: AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
-: AEC 2015
-: ถามตอบ รอบรู้ AEC 360
-: การสร้างประชาคม AEC
-: ประเทศไทยกับอาเซียน
-: Roadmap for ASEAN Community
-: AEC 2015 and Its Change Impact
-: ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (อาทิก้า)
-: ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA)
-: Bangkok Declaration 1976
-: Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC) of 1976

 

คู่มือการค้าการลงทุนในประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน
 
 
ที่มา : http://www.thailaws.com/
โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
58 หมู่ 3 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร