Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าหลัก | ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | แผนที่ตั้งโรงเรียน | ทำเนียบบุคลากร  
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 
 
  นางสาวพีรนุช  ชาวนา
  ครู ค.ศ. 1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 
 
  นายจรินทร์  ฤทธิเดช
  ครู ค.ศ. 2
 
 
  นางสาววาสนา  ดิษฐ์ประดับ
  ครู ค.ศ. 1
 
 
  นางสาวอารยา  แก้วประเสริฐ
  ครู ค.ศ. 1
 
 
  นางสาวชนิกานต์  พิมูลชาติ
  ครูผู้ช่วย
โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
58 ม.3 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร