หน้าหลัก | ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | แผนที่ตั้งโรงเรียน | ทำเนียบบุคลากร  
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 
 
  นางสาวพีรนุช  ชาวนา
  ครู ค.ศ. 2
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 
 
  นางสาวพิมพ์ดาลิน  แก้วเกลื่อน
  ครู ค.ศ. 1
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
 
 
  นายอัครชัย  ทรงจำรัส
  ครู ค.ศ. 1
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
 
 
  นายศุภวิชญ์   เพชรเย็น
  ครูผู้ช่วย
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
58 หมู่ 3 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร