หน้าหลัก | ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | แผนที่ตั้งโรงเรียน | ทำเนียบบุคลากร  
  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 
 
  นายเจษฎา  รัตนบรรเทิง
  ครู ค.ศ. 1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 
 
  นางสาววิชชุนี  อุตรชน
  ครู ค.ศ. 1
 
 
  นางสาวธนพร  เล็กมณี
  ครูผู้ช่วย
โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
58 หมู่ 3 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร