หน้าหลัก | ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | แผนที่ตั้งโรงเรียน | ทำเนียบบุคลากร  
  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 
 
  นางสาวธนพร  เล็กมณี
  ครู ค.ศ. 1
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
 
 
  นางสาวธัญญลักษณ์   สังข์ด้วง
  ครูผู้ช่วย
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
 
 
  นางสาวศุภลักษณ์   วิชัยโน
  ครูผู้ช่วย
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
58 หมู่ 3 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร