Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าหลัก | ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | แผนที่ตั้งโรงเรียน | ทำเนียบบุคลากร  
  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 
 
  นางสาวเยาวลักษณ์  นันเปียง
  ครู ค.ศ. 1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 
 
  นางสาวกมลวรรณ  ปานเมือง
  ครู ค.ศ. 1
 
 
  นางสาววิชชุนี  อุตรชน
  ครู ค.ศ. 1
 
 
  นายเจษฎา  รัตนบรรเทิง
  ครูผู้ช่วย
 
 
  นางสาวประภาพร   อุตทะเสน
  ครูอัตราจ้าง
โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
58 ม.3 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร