หน้าหลัก | ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | แผนที่ตั้งโรงเรียน | ทำเนียบบุคลากร  
  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
 
 
  นางสุวรรณา  ดิษธรรม
  ครู ค.ศ. 1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 
 
  นายศราวุธ  อรรถวิวรรธน์
  ครู ค.ศ. 1
โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
58 หมู่ 3 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร