หน้าหลัก | ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | แผนที่ตั้งโรงเรียน | ทำเนียบบุคลากร  
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 
 
  นายทวีชัย  เพ็ชรจิตร์
  ครู ค.ศ. 1
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 
 
  นางทัศนีย์  แตงไทย
  ครู ค.ศ. 3
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
 
 
  นางสาวศิริลักษณ์  บุศย์รัศมี
  ครู ค.ศ. 1
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
58 หมู่ 3 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร