Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าหลัก | ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | แผนที่ตั้งโรงเรียน | ทำเนียบบุคลากร  
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 
 
  นายนพคุณ  อยู่ทอง
  ครู ค.ศ. 2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 
 
  นางทัศนีย์  แตงไทย
  ครู ค.ศ. 2
 
 
  นายทวีชัย  เพ็ชรจิตร์
  ครูผู้ช่วย
 
 
  นางสาวศิริลักษณ์  บุศย์รัศมี
  ครูผู้ช่วย
โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
58 ม.3 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร