หน้าหลัก | ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | แผนที่ตั้งโรงเรียน | ทำเนียบบุคลากร  
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
 
  นางสาวนันท์นภัส  พรหมทรัพย์
  ครู ค.ศ. 1
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 
 
  นางณัฐฏ์ณิชชา  พูลสวัสดิ์
  ครูผู้ช่วย
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
 
 
  นายเฉลิมชนม์  เฉียบแหลม
  ครูผู้ช่วย
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
 
 
  นายสิระ  นันทวงษ์
  ครูอัตราจ้าง
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
58 หมู่ 3 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร