Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าหลัก | ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | แผนที่ตั้งโรงเรียน | ทำเนียบบุคลากร  
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 
 
  นางสาวนิศามน  อินทรจ้อย
  ครู ค.ศ. 1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 
 
  นายคำรณ  ผึ่งผาย
  ครู ค.ศ. 1
 
 
  นางสาวจุฑามาศ  โถรัตน์
  ครู ค.ศ. 1
 
 
  นายทัชพงษ์  พันธุ์สังข์
  ครู ค.ศ. 1
 
 
  นางสาวอริสรา  จันทรมงคลชัย
  ครูผู้ช่วย
 
 
  นางสาวเปรมวราพร  ขุนพิมลสีห์
  ครูอัตราจ้าง
โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
58 ม.3 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร